bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.09.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA O CHARAKTERZE OGÓLNYM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz
Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie "RODO", informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl lub listownie na adres: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o., Plac Akademicki 17, 41-902 Bytom;
 3. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organy nadzorczego; 
 4. Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  a) świadczenia usług medycznych oraz realizacji celów profilaktyki zdrowotnej i leczenia na podstawie i w zakresie zawartym w przepisach prawa, w szczególności ustawy o działalności leczniczej oraz o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta;
  b) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą;
  c) zatrudnienia;
  d) świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych;
  e) podjęcia działań, na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy;
  f) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.:
      * zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
      * dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora;
  g) jeżeli będzie to niezbędne do ochrony Pana/Pani żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;
  h) innych celach, o ile są powiązane z ww. celami, tj. np. przeniesienia danych do archiwum, audytu, czynności statystycznych;
 5. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi
  w naszym zakresie są:
  a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO - wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie;
 6. Pana/Pani oraz dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 4 lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pana/Pani dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony został przepisami prawa;
 7. Administrator, co do zasady, nie udostępnia osobom trzecim Pana/Pani oraz dziecka danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których mamy do tego podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa lub gdy korzystamy z usług podmiotów
  z nami współpracujących, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pana/Pani dane, ale tylko jeżeli jest to niezbędne i odbywa się to zawsze na podstawie stosownych umów;
 8. Może Pan/Pani złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych. Administrator rozpatrzy zasadność sprzeciwu. Wszystkie zgody wyraża Pan/Pani dobrowolnie. Zawsze może Pan/Pani wycofać wszystkie lub niektóre zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje także Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych osobowych dziecka, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje także Panu/Pani prawo do przenoszenia danych, z tym, że nie może ono niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym;
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może wynikać z wymogów ustawowych, umownych, bądź może być warunkiem zawarcia umowy, których podanie jest niezbędne dla określonego celu.

  Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku. Z niniejszego mogą wynikać konsekwencje określone w przepisach prawa.

  W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pan/Pani swoich danych,

  nie będzie możliwości wykonania takiej umowy.

  Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych umową, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

  Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Państwa dane nie będą profilowane.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz
Dz. Urz. UE L127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej "RODO", informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademickie Centrum Stomatologii
  i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o. o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
  w następujący sposób:
  a) listownie na adres: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej
  Sp. z o. o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom
  b) pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz realizacji celów profilaktyki zdrowotnej i leczenia na podstawie i w zakresie zawartym
  w przepisach prawa, w szczególności ustawy o działalności leczniczej oraz o prawach pacjenta
  i rzeczniku praw pacjenta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h RODO;
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających w świadczeniu usług (np. NFZ , ubezpieczyciele, laboratoria analityczne, pracownie protetyczne/ortodontyczne, osoby upoważnione, firma utylizująca dokumentację);
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat;
 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. W przypadku, gdy nie poda Pan/Pani swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji świadczenia usług medycznych lub konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa;
 9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym Państwa dane nie będą profilowane.


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, w oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie "RODO", informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademickie Centrum Stomatologii
  i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
  a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@acstom.bytom.pl
  b) pisemnie na adres: Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej
  Sp. z o.o., Pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom
 3. Przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się w celu realizacji zadań i obowiązków ciążących na Administratorze, związanych z prowadzeniem kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej pracowników Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. Podstawą prawną zbierania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający w szczególności z przepisów:
  1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  2) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  3) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym z od osób fizycznych.
  W przypadku podania przez Pana/Panią danych dodatkowych (nieobowiązkowych) traktujemy Pana/Pani zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pan/Pani zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pana/Pani sprawy;
 4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów zapewniających asystę
  i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pana/Pani dane.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego Pana/Pani dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie
  w celach archiwalnych, tj. przez okres 50 lat, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej, lub do odwołania zgody.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  c) usunięcia swoich danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  e) przenoszenia swoich danych osobowych.
  Ponadto posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych.
 7. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Pana/Panią podane, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.
 8. Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, do których podania jest Pan/Pani zobowiązany/a. W przypadku, gdy nie poda Pan/Pani swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  Podanie przez Pana/Panią danych dodatkowych (nieobowiązkowych) w zakresie niewynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne.
 10. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane osobowe nie będą profilowane.Opublikował: Agata Samulska
Publikacja dnia: 13.09.2018
Podpisał: Marta Babuchowska
Dokument z dnia: 25.05.2018
Dokument oglądany razy: 555