bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.03.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Regulamin przyjęć Pacjentów

Regulamin przyjęć pacjentów
w NZOZ Akademickim Centrum Stomatologii

Postanowienia ogólne

§1

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii wchodzi w skład Akademickiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o., powołanej uchwałą Nr 69/2006 Senatu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.


§2

NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii udziela świadczeń zdrowotnych:
1. w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego – dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.
2. w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – dla obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (system EKUZ).
3. w pełni odpłatnych przez pacjenta wg obowiązującego cennika – dla osób krajowych i zagranicznych.
4. w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych.
5. w ramach umów zawartych z podmiotami zewnętrznym.
6. w ramach realizowanych w jednostce badań naukowych i klinicznych.
7. w ramach prowadzonych programów profilaktyki i promocji zdrowia.

§3

1. Osoby rejestrowane są do przyjęcia, zarówno na podstawie skierowania, jak i bez skierowania.
2. W przypadku konieczności udzielenia świadczenia związanego z leczeniem rozpoczętym w innej placówce medycznej, zaleca się posiadanie skierowania z opisem przeprowadzonych dotychczas czynności leczniczych.
3. W przypadku pacjentów ze znacznym stopniem ogólnego obciążenia chorobowego, wskazane jest posiadanie opinii lekarza prowadzącego, odnośnie możliwości terapii standardowej.

§4

1. Lekarze w NZOZ Akademickim Centrum Stomatologii nie przyjmują osób uprzednio nie zarejestrowanych.
2. Rejestracji należy dokonywać przed każdą wizytą, bez względu na jej charakter (tj. również w przypadku wizyt kontrolnych i konsultacji).
3. W celu potwierdzenia uprawnień należy okazać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku wykonywania zdjęć rtg u dzieci, dla rejestracji napromieniowania, konieczna jest książeczka zdrowia dziecka.
4. Pacjenci komercyjni (usługa wykonywana za odpłatnością pacjenta), w celu rejestracji, winni okazać ważny dokument ze zdjęciem.
5. Wykaz dokumentów, uprawniających do zarejestrowania się, wywieszony jest również w Rejestracji.
6. NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii nie dokonuje rejestracji osób, które są dłużnikami jednostki, do czasu uregulowania długu, z wyjątkiem sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia zgłaszającego się.
7. W poradniach, w których prowadzone są listy kolejkowe, pacjenci pierwszorazowi rejestrują się osobiście, przy pomocy karty ubezpieczenia zdrowotnego (chipowej).

§5

Na każdej pierwszorazowej wizycie, lekarz przyjmujący:
1. potwierdza prawidłowość danych wpisu rejestracyjnego,
2. dokonuje wywiadu,
3. wykonuje badania przedmiotowe stanu jamy ustnej,
4. kieruje na badania dodatkowe (wg wskazań klinicznych) i interpretuje ich wynik,
5. stawia wstępną diagnozę,
6. prezentuje wstępny plan leczenia,
7. przedstawia możliwości leczenia oraz orientacyjne koszty usługi.

§6

Zgłaszająca się osoba staje się pacjentem NZOZ Akademickiego Centrum Stomatologii, po zakwalifikowaniu do leczenia i zaakceptowaniu formy finansowego rozliczenia za udzielone świadczenia zdrowotne. W przypadku osób nieletnich lub ubezwłasnowolnionych, decyzję w ww. kwestii podejmują rodzice lub opiekunowie prawni.

§7

Pacjent NZOZ akademickiego Centrum Stomatologii ma obowiązek przestrzegania zapisów Regulaminu Organizacyjno-Porządkowego oraz przestrzegać ustalonych zasad przyjęć, w szczególności terminarza wizyt.
1. O kolejności przyjmowania pacjentów decyduje lekarz.
2. Wyznaczona godzina przyjęcia ma charakter informacyjny i może być zmieniona ze względu na przyczyny niezależne od Poradni.
3. Leczenie specjalistyczne (m.in. protetyczne, ortodontyczne, zabiegi chirurgiczne) może być podjęte po zakończeniu leczenia przygotowawczego. Decyzję podejmuje lekarz.

§8

1. Osobom ubezpieczonym w NFZ lub legitymującym się kartą EKUZ przysługuje prawo do refundowanych świadczeń zdrowotnych. Ilość zabiegów może być limitowana wg wielkości kontraktu z NFZ. W przypadku ograniczenia przyjęć pacjent ma prawo zostać wpisany na listę kolejkową (p.7 §4).
2. Zakres udzielanych świadczeń, ich częstotliwość oraz rodzaj wykorzystywanych w procesie leczenia materiałów dentystycznych, określa umowa zawarta przez NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii z NFZ.
3. Koszty leczenia pacjenta hospitalizowanego w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ponosi jednostka kierująca.

§9

Udzielanie świadczeń zdrowotnych płatnych przez pacjenta:
1. Świadczenia komercyjne, płatne przez pacjenta, mogą być udzielane przez wszystkie jednostki organizacyjne NZOZ ACS.
2. Pacjent finansuje ze środków własnych świadczenia zdrowotne, w wysokości określonej obowiązującym cennikiem w sytuacji, gdy:
a) Pacjent nie posiada ubezpieczenia,
b) planowane zabiegi nie są objęte refundacją z tytułu umowy z NFZ,
c) świadomie rezygnuje z prawa do usług refundowanych w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (pisemne oświadczenie woli-
załącznik nr 1),
d) jest ubezpieczony w NFZ, jednak w trakcie rejestracji bezpośrednio przed
wizytą nie okazuje dokumentu potwierdzającego fakt posiadania
ubezpieczenia zdrowotnego.


§10


Zasady dokonywania płatności przez pacjentów w ramach usługi płatnej.
Pacjent dokonuje wpłaty w kasie NZOZ Akademickiego Centrum Stomatologii  po wykonaniu usługi, na podstawie dokumentu pod nazwą „Potwierdzenie wykonania usługi”.
1. W przypadku leczenia wysokospecjalistycznego (chirurgicznego, ortodontycznego lub protetycznego), gdy kwota przewidywanych kosztów znajduje się w przedziale cenowym 200 – 400 zł, pacjent jest zobowiązany do wniesienia zaliczki w wysokości połowy kwoty określonej w cenniku. Przy przewidywanych kosztach powyżej 400 zł, wymagana zaliczka wynosi 1/3 kwoty określonej w cenniku. Potwierdzeniem dokonanej wpłaty jest druk KP, natomiast faktura wystawiana jest jednorazowo za całość kosztów w dniu zakończenia leczenia i dokonania ostatecznej wpłaty.
2. Wpłat można dokonać w formie gotówkowej lub elektronicznej – kartą płatniczą. Kasa wydaje pacjentowi potwierdzenie wpłaty lub fakturę VAT.
3. W stosunku do osób, które nie dokonują należnych wpłat za wykonane usługi zdrowotnej, NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii podejmuje działania prawno-windykacyjne. Koszty związane z odzyskaniem wierzytelności ponosi Pacjent.

Udzielanie Świadczeń zdrowotnych w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych.

§11


Przyjęcia i leczenie pacjentów w NZOZ Akademickim Centrum Stomatologii mogą być prowadzone w toku realizacji:
1. kształcenia przeddyplomowego studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
2. kształcenia podyplomowego lekarzy i innych pracowników medycznych,
3. programów badań naukowych i badań klinicznych w dziedzinie nauk medycznych.
wyłącznie za wcześniejszą pisemną zgodą pacjenta.

§12


1. Z możliwości leczenia w powiązaniu z realizacją przez NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii zadań określonych w §11 mogą korzystać wyłącznie osoby o określonym stanie klinicznym, w liczbie zabezpieczającej realizację danej formy kształcenia lub programu badawczego.
2. Doboru pacjentów, wg określonych kryteriów klinicznych, dokonuje przedstawiciel każdej jednostki akademickiej, w porozumieniu z kierownikiem Poradni lub kierownikiem programu badawczego.
3. Pacjenci, o których mowa w ust.2 winni dostosować się do proponowanego terminu leczenia.
4. Pacjenci zakwalifikowani do leczenia w ramach realizowanego kształcenia przeddyplomowego, przyjmowani są przez studentów, pod nadzorem lekarzy NZOZ Akademickiego Centrum Stomatologii, będących równocześnie pracownikami naukowo-dydaktycznymi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
5. W ramach procesu dydaktycznego świadczone są usługi wyłącznie w okresie obowiązywania umowy (roku akademickiego) tj. od października do czerwca.

Postanowienia końcowe
§13

1. Pacjent przed wizytą i badaniem winien dokonać higieny jamy ustnej. NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii nie udostępnia środków higieny (szczoteczki, pasty, nitki dentystyczne).
2. Pacjent winien udzielić prawidłowych odpowiedzi na pytania wywiadu lekarskiego. Na życzenie lekarza powinien przedstawić opinię innego lekarza specjalisty, prowadzącego leczenie ogólne.
3. Pacjent jest zobowiązany do poszanowania ogólnie przyjętych zasad kultury zachowania w stosunku do innych pacjentów, pracowników NZOZ Akademickiego Centrum Stomatologii oraz studentów.
4. Pacjent ma prawo zgłaszać swoje uwagi zgodnie z Kartą Praw Pacjenta, dostępną w Rejestracji lub bezpośrednio Dyrektorowi NZOZ Akademickiego Centrum Stomatologii.
5. W budynku NZOZ Akademickiego Centrum Stomatologii pacjentów obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
6. NZOZ Akademickie Centrum Stomatologii może odmówić przyjęcia do leczenia lub odstąpić od kontynuowania leczenia w sytuacji:
a) braku zgody pacjenta na poddanie się badaniu,
b) braku zgody pacjenta na proponowany sposób leczenia, metody terapii, harmonogram wizyt lub zakres tworzonej dokumentacji klinicznej (w tym na potrzeby procesu dydaktyczno-naukowego),
c) zalegania z płatnościami za wcześniej wykonane usługi stomatologiczne,
d) zły stan higieny osobistej lub stawienie się na wizytę w stanie po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających,
e) niewłaściwego zachowania się pacjenta w stosunku do pracowników NZOZ Akademickiego Centrum Stomatologii, innych pacjentów lub studentów,
f) niezastosowania się pacjenta do postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Pacjentów leczonych w Poradni Stomatologii Wieku Rozwojowego obowiązuje dodatkowo Informacja dla Rodziców, usytuowana na tablicach przy Poradni Stomatologii Wieku Rozwojowego.


Bytom. dn. 08.10.2014r.Opublikował: Agata Samulska
Publikacja dnia: 31.03.2017
Podpisał: Adam Kadłubski
Dokument z dnia: 30.10.2014
Dokument oglądany razy: 1 781